Trustees (2019~2021)

Chairman: Chen SUN
Vice Chairmen: Wei-Jao CHEN、 Douglas DEMPSTER
Board Members: Chao-Shiuan LIU、Chi-Chu CHEN、Chi SCHIVE、Robert PARKER、William P. FULLER、Cheng-Hsiung CHIU、Wei-Fan KUO、Fan-Sen WANG、Meei Yeh WEI、Lih J. CHEN、Tsung-Fu CHEN、David FIRESTEIN

 


go top